dijous, 19 de març de 2015

El que proposa la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC) sobre el document d’avanç del “Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). Resum Executiu”.

Enllacem el document per demanar suport a la ciutadania, elaborat per la PCDC.

 


  Consideracions prèvies. Sobre el procés participatiu

  • És un fet constatable que les entitats que formem la PCDC hem aportat visions, criteris i informacions i una continuada activitat amb l’objectiu de preservar Collserola com a espai natural, demanar-ne el reconeixement com a Parc Natural i la inclusió en la Xarxa Europea d’Espais Natura 2000. El Consorci del Parc de Collserola reconeix que la PCDC hem contribuït a sensibilitzar i implicar la ciutadania en la descoberta dels valors naturals i les amenaces sobre el Parc Natural, a denunciar els dèficits de la seva gestió i a reclamar l’obligació de les administracions amb competències per elaborar i aprovar el Pla de Protecció i Gestió. Sense un PEPNat, la declaració de Parc Natural o la inclusió en el Pla d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat (PEIN) o la XN 2000,  no poden solucionar el manteniment de Collserola com a espai natural privilegiat en contacte mateix amb la metròpoli barcelonina.
  • Des dels primers mesos de l’any 2011 hem estat reiterant la necessitat de disposar d’aquesta eina imprescindible de preservació i gestió. Al mateix temps, hem presentat demandes motivades per participar des del primer moment en la redacció del PEPNat per aportar-hi la visió de la ciutadania que col·labora amb les entitats.
  • Informats pels anuncis públics (BOP de dilluns 16 de febrer de 2015) de l’aprovació pel Consell Metropolità de l’AMB de l’avanç del PEPNat i publicació del programa de participació ciutadana que estableix un període de dos mesos “a fi que es puguin presentar suggeriments”, no podem deixar de DENUNCIAR:
  1.  El procediment opac i poc transparent a l’hora de redactar i aprovar aquest document inicial que ignora les reiterades demandes i oferiments de participació per part de la ciutadania.
  2.  El ventall limitat a perfils unidireccionals i inercials amb que s’han constituït la Comissió i l’equip redactor on sobta l’absència de les entitats acadèmiques o d’entitats socials amb activitat reconeguda sobre Collserola.
  3.  El fet que no s’hagin donat a conèixer ni obert la participació als tres workshops on s’han posat les bases conceptuals, la visió i les línies generals sobre el model de Parc Natural (maig 2014); continguts de la memòria del PEPNat (octubre 2014) i memòria d’ordenació (novembre 2014), és indiciari de la voluntat de mantenir la “participació ciutadana” al nivell de compliment de mínims dels procediments normatius[1].


La Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola demanem el suport dels ciutadans/es per aconseguir que la Comissió institucional del Pla i la Generalitat de Catalunya com a responsable primer del Pla RETIRIN el document inicialment aprovat i s’iniciï  UNA NOVA REDACCIÓ sota unes bases conceptuals noves amb participació de les universitats i centres de recerca que han aportat coneixement sobre els valors naturals de Collserola, de les entitats ciutadanes que han mantingut una activitat de defensa i sensibilització sobre l’espai natural i amb consideració de les persones residents en l’espai i dels diversos legítims interessos sempre que no agredeixin la preservació i millora dels valors naturals de Collserola: l’objectiu prioritari que ha de vertebrar l’esperat Pla Especial de Protecció i gestió del Parc Natural de Collserola.

[1] Els documents “Directrius per a la redacció del nou Pla especial del PN Collserola” i “Document de criteris i metodologia pera l’ordenació del PN de Collserola” que inclou un informe de la DG de Polítiques Ambientals, indiquen que cal incorporar l’Avaluació Ambiental Estratègica  i un Programa de Participació. L’avenç del Pla incorpora aquests dos aspectes: l’Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar i la metodologia per desenvolupar el programa de participació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols pots expressar la teva opinió en el comentari...
També pots crear una nova entrada relacionada amb l'objectiu ambientalista o crític del Bloc, enviant un correu a oleguer.farras@gmail.com, opcional afegir una foto adjunta.